Investiciono zlato

 •  

   

  OBAVESTENJE O OBRADI PODATAKA O LICNOSTI  U skladu sa Zakonom o zastiti podataka o licnosti i u skladu sa implementacijom pozitivnih zakonskih
  standarda u oblasti zastite podataka o licnosti Zlatara Gold u daljem tekstu ( Rukovalac ) vrsi obradu podataka licnosti koji su neophodni za uspostavljanje poslovnog odnosa sa strankom .


  SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV

  Rukovalac podatke obradjuje na osnovu Zakona i saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

  Rukovalac podatke obradjuje u cilju :

  -Izvrsavanja prava i obaveza koje proisticu iz poslovnog odnosa
  izmedju Rukovalaca i Lica na koje se podaci odnose .

  -Izvrsavanja pravnih obaveza Rukovaoca u skladu sa Zakonom o zastiti podataka i drugih Zakona
  sa kojima se uredjuje promet investicionog zlata.

  Imajuci nevedeno u vidu , dostavljanje podataka o licnosti od strane Lica je neophodno u cilju
  stupanja u poslovni odnos,ili izvrsavanja prava i obaveza koje proisticu iz poslovnog odnosa
  Rukavaoca i Lica na koje se podaci odnose ,
  kao i cilju izvrsavanja zakonskih obaveza obaveza Rukovaoca .

  U slucaju nedostavljanja neophodnih podataka ,
  Rukovalac nije u mogucnosti da stupi u poslovni odnos sa strankom.

  PRIMAOCI PODATAKA O LICNOSTI

  Rukovalac ,ima pravo da podatke o licnosti koji se odnose na lice ,kao i podatke o poslovnim
  transakcijama sa licem ,dostavi nadleznim drzavnim organima na njihov zahtev.

  Svi prikupljeni podaci o Licu sa kojim se uspostavlja poslovni odnos, predstavljaju za Rukovaoca Poslovnu tajnu i kao takvi ne mogu se uciniti dostupnim trecim licima.
  Obaveza cuvanja poslovne tajne za Rukovaoca je TRAJNA.

  ROK CUVANJA PODATAKA O LICNOSTI

  Rukovalac ce podatke o licnosti koji su prikupljeni u cilju izvrsenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa
  ,obradjivati sve dok traje poslovni odnos Rukovaoca sa Licem na koje se podaci odnose.
  Prikupljeni podaci cuvaju se, onaj vremenski period ,kako to propisuju Zakonski okviri. Zakon o pdv-u i Zakon o racunovodstvu.

  IMENOVANO LICE ZA ZASTITU PODATAKA O LICNOSTI

  U cilju implementacije standarda zastite podataka o licnosti propisanih Zakonom o zastiti podataka
  licnosti , Rukovalac je imenovao Lice za Zastitu podataka o licnosti kojem se mozete obratiti sa svim
  pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vasih podataka o licnosti na sledece adrese :
  zlataregold@gmail.com
  Posta : Mutapova 65, 11000 Beograd.

  KATEGORIJE PODATAKA KOJE RUKOVALAC OBRADJUJE

  1. Osnovni podaci
  2. Podaci o upoznavanju stranke.

  SLOBODA DAVANJA SAGLASNOSTI I MOGUCE POSLEDICE
  NEDAVANJA SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA O LICNOSTI


  Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.