USLOVI PRIVATNOSTI


OBAVESTENJE O OBRADI PODATAKA O LICNOSTI


U skladu sa Zakonom o zastiti podataka o licnosti i u skladu sa implementacijom pozitivnih zakonskih standarda u oblasti zastite podataka o licnosti Zlatara Gold u daljem tekstu ( Rukovalac ) vrsi obradu podataka licnosti koji su neophodni za uspostavljanje poslovnog odnosa sa strankom .


SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV


Rukovalac podatke obradjuje na osnovu Zakona i saglasnosti lica na koje se podaci odnose.
Rukovalac podatke obradjuje u cilju:

-Izvrsavanja prava i obaveza koje proisticu iz poslovnog odnosa izmedju Rukovalaca i Lica na koje se podaci odnose .

-Izvrsavanja pravnih obaveza Rukovaoca u skladu sa Zakonom o zastiti podataka i drugih Zakona sa kojima se uredjuje promet investicionog zlata.

Imajuci nevedeno u vidu, dostavljanje podataka o licnosti od strane Lica je neophodno u cilju stupanja u poslovni odnos ili izvrsavanja prava i obaveza koje proisticu iz poslovnog odnosa Rukavaoca i Lica na koje se podaci odnose, kao i cilju izvrsavanja zakonskih obaveza obaveza Rukovaoca .

U slucaju nedostavljanja neophodnih podataka, Rukovalac nije u mogucnosti da stupi u poslovni odnos sa strankom.


PRIMAOCI PODATAKA O LICNOSTI


Rukovalac, ima pravo da podatke o licnosti koji se odnose na lice, kao i podatke o poslovnim
transakcijama sa licem, dostavi nadleznim drzavnim organima na njihov zahtev.

Svi prikupljeni podaci o Licu sa kojim se uspostavlja poslovni odnos, predstavljaju za Rukovaoca Poslovnu tajnu i kao takvi ne mogu se uciniti dostupnim trecim licima. Obaveza cuvanja poslovne tajne za Rukovaoca je TRAJNA.


ROK CUVANJA PODATAKA O LICNOSTI


Rukovalac ce podatke o licnosti koji su prikupljeni u cilju izvrsenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obradjivati sve dok traje poslovni odnos Rukovaoca sa Licem na koje se podaci odnose.
Prikupljeni podaci cuvaju se, onaj vremenski period, kako to propisuju Zakonski okviri.
Zakon o pdv-u i Zakon o racunovodstvu.


IMENOVANO LICE ZA ZASTITU PODATAKA O LICNOSTI


U cilju implementacije standarda zastite podataka o licnosti propisanih Zakonom o zastiti podataka licnosti, Rukovalac je imenovao Lice za Zastitu podataka o licnosti kojem se mozete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vasih podataka o licnosti na sledece adrese :
zlataregold@gmail.com
Posta : Mutapova 65, 11000 Beograd.


KATEGORIJE PODATAKA KOJE RUKOVALAC OBRADJUJE


1. Osnovni podaci
2. Podaci o upoznavanju stranke.


SLOBODA DAVANJA SAGLASNOSTI I MOGUCE POSLEDICE NEDAVANJA SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA O LICNOSTI

Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.